Swiper 禁止滑动事件

swiper 这个强大的移动端触摸滑动插件真的很好用,现在有个需求是让它自动滑动,并禁止用户手动滑动事件。

方法一:

1
2
var mySwiper = new Swiper('.swiper-container', {...});
mySwiper.detachEvents();

方法二:
在 swiper-slide 上添加类名 swiper-no-swiping,使该 slide 无法拖动

1
<div class="swiper-slide swiper-no-swiping">Slide 1</div>